Följande information angående brobygget för den nya Tvärbanan över Bällstabro har nu erhållits från SL.

W 947 (troligen tisdag) kommer NCC att lägga ut länsar tvärs Bällstaån i höjd med bron. Om du måste passera kommer länsen att pressas ner i vattnet och stiger sedan upp igen.
W 948 Kommer NCC att etablera med pråm tvärs Bällstaån. Ingen passage kan ske och är inte heller tillåten.

SL-s entreprenör för byggande av bro och spårbädd NCC, har i sin upphandling/kontrakt inskrivet att båttrafik skall skyddas under byggnationstiden.
Tidplanen redovisar byggstart W 948 och klart W 108. Det innebär byggstart i slutet av november 2009 och klar bro februari 2011.
Under perioden 27 April 2010 – 11 Okt 2010 skall båttrafik under bron säkras. Lägg dock märke till att en viss minskning av brohöjden kommer att bli aktuell när brospannet formsätts och gjuts. Exakt mått kan inte fastställas nu men uppskattas till en minskning på ca 3 dm. Den blivande sponten kommer även att inskränka något på bredden av farleden.