Bomupptagning, städdag och mätning av båtbotten, allt detta sker på samma dag!
Eftersom vi är en båtklubb och ingen marina är det otroligt viktigt att vi hjälps åt vid sådan här tillfällen!

Bomupptagning och städdag
När det gäller bomupptagning och städning kommer alla medlemmar som deltar att delas upp i grupper och arbeta tillsammans tills uppgifterna är slutförda. Ju fler vi är, desto fortare går det.

Mätning av båtbottnar
Kommer hanteras av ett företag som heter Happyboat.
För att underlätta hanteringen av mätningen och dokumentering kommer Lena Melander miljöansvarig och Göran Laxén suppleant medverka ifrån styrelsen. Det är många båtar som ska mätas under kort tid och därför finns det inte utrymme för varje enskild båtägare att konsultera med företaget under mätningsdagen.
Vad händer här näst?
När mätningen skett, dokumenteringen är färdig kommer du att få reda på vad du har för något på din båtbotten. Det är båtägarens som sedan ansvarar för att båten klarar de miljökrav/lag som träder i kraft 2020 och det är du som båtägare som behöver hitta ett sätt att ta bort den giftiga färgen.
Sanering av giftig båtbottenfärg
Kom ihåg att det inte är tillåtet att blästra eller slipa bort färgen på Sundbybergs båtklubbs mark. Om du väljer någon av dessa metoder behöver saneringen utföras utav ett auktoriserat företag och på annan plats.
Andra metoder kan till exempel vara att skrapa bort färgen eller måla med täckfärg. Här kan du hitta inspiration via Youtub eller prata med andra båtägare som redan tagit bort sin färg.
Vid sjösättningen våren 2020
Vid sjösättningen våren 202 kommer båtägare som ej sanera sin båt kunna sjösätta 2020 men båten får ej ligga vid Sundbybergs båtklubbs brygga för än båtbotten är sanerad.
Varje ny båtklubbsmedlem behöver visa upp ett intyg att båten de tar med in i klubben ej har giftig färg.
Funderar du på att byta båt eller köpa en ny? Även här behöver du ha ett intyg på att båtbotten ej har giftig färg.

Kom ihåg att
Miljökraven ökar och vi/du behöver ha kännedom om vad som finns på din båt för att därefter ta ställning till hur du ska agera för att även framöver följa de lagar och regler som gäller.