Stadgar för Sundbybergs Båtklubb SBK

Klubben bildades 1915 och har sin hemort i Sundbyberg.
Reviderade: 17 februari 2011

§ 1 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.

2.2 Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:

 1. enskilda vuxna medlemmar
 2. enskilda ungdomsmedlemmar
 3. familjemedlem, vilket innebär att hela familjen har samma bostadsadress och att medlemmarna i familjen är registrerade i klubben
 4. hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem

Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3 Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet. Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare § 12.

2.4 Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt. Krav på att förarbevis eller motsvarande, för medlemmar med båt, uppvisas under det första medlemsåret.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om
medlem

 • motverkar klubbens syften
 • skadar klubbens intressen
 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till
föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

§ 3 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar ett kalenderår.

§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§ 6 Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet.

§ 7 Föreningsmöten

7.1 Antal möten

Förutom årsmöte skall 1 ordinarie föreningsmöten hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelsen sker per post eller till den, som så önskar, via e-post.

7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast tre veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val

7.5 Övriga ordinarie föreningsmöten

Övriga ordinarie föreningsmöten bör hållas under maj månad.

7.6 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/6 av klubbens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet. 7.7 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem, som fyllt 18 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och 4 övriga ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och 3 ledamöter väljs jämna år och kassör, sekreterare samt 1 ledamot väljs udda år.

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 10 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, utse och fördela arbetsuppgifter till övriga funktionärer eller till anställd personal.
  Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 • Representera klubben.
 • Förvalta klubbens egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare.
 • Besluta om antagning av ny medlem.
 • Besluta om tilldelning av sommar och vinterplatser.
 • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

§ 9 Revisorer

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10 Valberedning

Valberedningen bestående av 3 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och väljs växelvis i 1 respektive 2 år vid årsmötet.

Valberedningens uppgift är att:
Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.

Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet. Till styrelsen föreslå övriga funktionärer

§ 11 Förtjänsttecken

Sundbybergs Båtklubbs förtjänsttecken skall på årsmötet utdelas till medlem som i egenskap av funktionär utfört ett förtjänstfullt arbete för klubben.

Silver efter 10 år
Guld efter 15 år

Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen efter klubbeslut utdela extra förtjänsttecken även om föreskriven tid inte uppnåtts.

§ 12 Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser.

Dessa fastställs av föreningsmöte. Ansökan till vinter- och sommarplatser skall skriftligen tillställas
styrelsen

Tilldelning av vinter- och sommarplatser beslutas av styrelsen.

Rätt till hamn och/eller uppläggningsplats vid båtbyte begränsas av tillgängliga anordningar och utrustning. Ansökan om plats vid båtbyte skall skriftligen tillställas styrelsen och beslutas av densamma.

§ 13 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14 Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.